Беларуская літаратура ў аўдыякнігах

Партызанскі навігатар па аўдыякнігах, знойдзеных у байнэце
Паказаць яшчэ
Наго­дай для ства­рэння гэ­та­га сай­та ста­ла пу­блі­ка­цыя Мі­ні­стэр­ствам інфар­ма­цыі Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ў ад­кры­ты дос­туп больш за сот­ні аў­ды­я­кніг на бе­ла­рус­кай мо­ве. Ня­гле­дзя­чы на вы­со­кую якасць за­пі­су і вар­тасць гэ­тых фай­лаў, аў­ды­я­кні­гі, на жаль, бы­лі апу­блі­ка­ва­ны пап­кай на Google Drive.Letapis.by па­спра­ба­ваў кры­ху вы­пра­віць сі­ту­а­цыю і зра­біў свой пар­ты­зан­скі на­ві­га­тар па гэ­тых фай­лах. Акра­мя за­пі­саў Мін­ін­фар­ма мы да­да­лі спа­сыл­кі на аў­ды­я­кні­гі з knihi.by і Ра­дыё «Сва­бо­да». Спіс бу­дзе па­паў­няц­ца. Дарэчы, мы не за­хоў­ва­ем у ся­бе фай­лы і не па­ру­ша­ем ні­чы­іх пра­воў. Але праз гэ­та наш сайт не мо­жа пра­па­на­ваць паў­на­вар­тас­ныя аў­ды­я­кні­гі з ад­мыс­ло­вым афар­млен­нем.
У адроз­нен­ні ад звы­чай­ных аў­ды­я­за­пі­саў, кні­гі зру­чней слу­хаць у спе­цы­яль­ных аплі­ка­цы­ях: яны па­мя­та­юць, дзе вы скон­чы­лі слу­хаць ў па­пя­рэд­ні раз, а не­ка­то­рыя з іх да­зва­ля­юць ра­біць закладкі.На Android мож­на ка­рыс­тац­ца Voice Audio­book Player ці Smart Audio­Book Player. На iOS — Books (неабходны m4b-файл мож­на зкам­пі­ля­ваць са­ма­стой­на праз Audiobook Binder for Mac) ці, напрыклад, BookPlayer (mp3-фай­лы спа­чат­ку трэ­ба спам­па­ваць ў iCloud Drive).

Спіс аўтараў

 • Адам МіцкевічМіцкевіч
 • Алесь АдамовічАдамовіч
 • Алесь ЖукЖук
 • Алесь РазанаўРазанаў
 • Аляксей ДудараўДудараў
 • Анатоль ВярцінскіВярцінскі
 • Анатоль КудравецКудравец
 • Андрэй МакаёнакМакаёнак
 • Аркадзь КуляшоўКуляшоў
 • Артур ВольскіА. Вольскі
 • Васіль БыкаўБыкаў
 • Васіль ЗуёнакЗуёнак
 • Вікенцій РавінскіРавінскі
 • Віктар КарамазаўКарамазаў
 • Віктар ПраўдзінПраўдзін
 • Вінцэнт Д.-МарцінкевічД.-Марцінкевіч
 • Віталь ВольскіВ. Вольскі
 • Вячаслаў АдамчыкАдамчык
 • Генадзь ПашкоўПашкоў
 • Генрых ДалідовічДалідовіч
 • Змітрок БядуляБядуля
 • Іван НавуменкаНавуменка
 • Іван ПташнікаўПташнікаў
 • Іван ЧыгрынаўЧыгрынаў
 • Іван ШамякінШамякін
 • Кандрат КрапіваКрапіва
 • Канстанцін ВераніцынВераніцын
 • Кузьма ЧорныЧорны
 • Леанід ДайнекаДайнека
 • Максім БагдановічБагдановіч
 • Максім ГарэцкіГарэцкі
 • Максім ЛужанінЛужанін
 • Максім ТанкТанк
 • Мар'ян ДуксаДукса
 • Мікалай ГамолкаГамолка
 • Мікола ГусоўскіГусоўскі
 • Міхась ЗарэмбаЗарэмба
 • Міхась ЗарэцкіЗарэцкі
 • Міхась ЛынькоўЛынькоў
 • Міхась СтральцоўСтральцоў
 • Міхась ЧаротЧарот
 • Народныя творыНароднае
 • Ніл ГілевічГілевіч
 • Пімен ПанчанкаПанчанка
 • Пятро ВасючэнкаВасючэнка
 • Пятрусь БроўкаБроўка
 • Раіса БаравіковаБаравікова
 • Сяргей ГрахоўскіГрахоўскі
 • Уладзімір АрлоўАрлоў
 • Уладзімір ДубоўкаДубоўка
 • Уладзімір КараткевічКараткевіч
 • Ядзвігін Ш.Ядзвігін Ш.
 • Якуб КоласКолас
 • Ян БаршчэўскіБаршчэўскі
 • Янка БрыльБрыль
 • Янка КупалаКупала
 • Янка МаўрМаўр
 • Янка СіпакоўСіпакоў